Update 17/12/2020 [Ngọa Long]

Ngày đăng:05:00:38 17-12-2020

Cập nhật tại máy chủ Ngọa Long

  • Thời gian: Sau bảo trì ngày 17/12/2020.

 

 

Nội dung cập nhật

 

  • Học trò thợ rèn Lưu: Nâng cấp trang bị

 

  • Một số update khác:
    – NPC Giáo Sĩ – Biện Kinh: Update dòng đổi mật tịch chân quyển Siêu Cấp.
    – Thu hoạch Bát Nhã Lớn: Có tỉ lệ ra mật tịch chân quyển Cao Cấp.

 

 

Võ Lâm 2 Xưa Update.