Cập nhập máy chủ Mộc Long 18/11/2021

Ngày đăng:12:39:06 18-11-2021

Thời Gian Bảo Trì

Từ 17:00 ngày 18/10/2021 đến 18:00 18/10/2021

Nội Dung Bảo Trì

💧 Ngự Các : Shop Thái Hoa phường

 • thiết tinh cấp 1 : 100kp
 • thiết tinh cấp 2 : 200kp
 • thiết tinh cấp 3 : 500kp
 • tẩy tâm thạch cấp 1 : 100kp
 • tẩy tâm thạch cấp 2 : 200kp
 • tẩy tâm thạch cấp 3 : 500kp
 • luyện lô thiết cấp 1 : 100kp
 • luyện lô thiết cấp 2 : 200kp
 • luyện lô thiết cấp 3 : 500kp

💧 Lệnh Bài Tân Thủ : mua vật phẩm tiêu dùng

 • thiết tinh cấp 1 : 300 vàng
 • thiết tinh cấp 2 : 600 vàng
 • thiết tinh cấp 3 : 1500 vàng
 • tẩy tâm thạch cấp 1 : 300 vàng
 • tẩy tâm thạch cấp 2 : 600 vàng
 • tẩy tâm thạch cấp 3 : 1500 vàng
 • luyện lô thiết cấp 1 : 300 vàng
 • luyện lô thiết cấp 2 : 600 vàng
 • luyện lô thiết cấp 3 : 1500 vàng

💧 Bang Hội Hoa Sơn :

– Quà BHTA hoa Sơn Mở Rương : Ngẫu nhiên nhận

 • 500 mảnh mật tịch
 • 10 đá nâng cấp
 • 50 lông phượng hoàng

💧 Mở Shop Uẩn Linh 4 : 

 • 16 tinh hoa uẩn linh 4 + 1 đá nâng cấp

💧 NPC thương nhân bảo rương : 

 • Mở dòng nâng cấp nhẫn diệu dương 4% thành nhẫn diệu dương 6% :
 • ngọc diệu dương + 1 đá nâng cấp + 3 lông phượng hoàng + 2 bạch kim đại hồng bao

💧 NPC tiểu ngọc – tiểu phương : 

 • Mở dòng đổi Kim xà tướng quân   :  30.000 điểm tích lũy + 6 lông phượng hoàng + 2 đá nâng cấp
 • Mở dòng đổi Kim xà nguyên soái  :   60.000 điểm tích lũy + 8 lông phượng hoàng + 3 đá nâng cấp

💧NPC sứ giả bang hội  :

 • Mở nâng cấp bang hội 

💧Fix lỗi trồng cây bát nhã lớn :

 • Fix lỗi hiển thị nhận được chuẩn 500.000.000 EXP

💧Tăng kinh nghiệm đào Tài nguyên chiến  :

 • khi sử dụng các loại quân công trả thưởng nhận được x5 kinh nghiệm so với hịện tại ( chưa tính soái x2 ) vậy có soái x2 sẽ là x10
 • Ví dụ như tướng quân anh dùng quân công đại sẽ là 30tr EXP : mới sẽ là 150tr EXP

💧 Cập nhập 3 phụ bản :

 • Lương Sơn Bạc : Vượt ải mở rương nhận được kim xà huy chương : cấp 1 đến 3
 • Vạn kiếm Trũng : Vượt ải mở rương nhận được kim xà chiến hài : cấp 1 đến 3
 • Địa Huyền Cung : Vượt ải mở rương nhận được kim xà áo choàng : cấp 1 đến 3

💧 Cập nhập Event 20/11  :